چند نفر در کشور اشتغال ناقص دارند؟

، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بررسی نرخ مشارکت اقتصادیجمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان حاکی از آن است که ۴۰.۵ درصد جمعیت در سن کار ۱۰ ساله و بیشتر از منظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

به علاوه نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.


البته این آمار روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۶) ۰.۶ درصد افزایش داشته است.


همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر بیانگر آن است که ۳۵.۷ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیش‌تر) شاغل بوده اند و این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است.


گفتنی است میزان اشتغال ناقص در پاییز ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر و ۴۰۴ است که این رقم در پاییز ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۶۲ نفر بوده است، که نسبت به سال گذشته حدود ۲۳۹ هزار و ۱۴۲ نفر بیشتر شده است.

 

 منبع:میزان